Rk barnevern

Rosa kompetanse barnevern er til for å øke kompetansen om kjønnsmangfold, seksualitetsmangfold og inkluderende praksis i barnevernet. Målet vårt er å bidra til et mer inkluderende barnevern, der alle barn, unge, familier og ansatte blir ivaretatt, sett og anerkjent uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Flertallet av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt) lever gode liv. Samtidig viser nasjonale og internasjonale helse- og levekårsundersøkelser en overrepresentasjon av helseplager og risikofaktorer som depresjon, angstlidelser, suicidalitet, spiseforstyrrelser og rusproblemer blant lhbt-personer. Undersøkelser viser også at en del lhbt-personer har vanskelig for å være åpne i møte med hjelpetjenester og slik sett ikke får rett hjelp til rett tid. Forskning viser at lhbt-ungdom er overrepresentert i barnevernet.

Som barnevernsarbeider møter du ofte sårbare barn, ungdommer og familier i utsatte livssituasjoner. Med god kunnskap om normer, kjønn, identitet og seksualitet kan du være en ekstra god støtte i barn og ungdommers og identitetsutvikling, og møte mangfoldet av familier på en enda bedre måte.

Rosa kompetanse barnevern holder kurs for ansatte i alle deler av barnevernet, og for barnevernspedagogstudenter. I kursene våre tar vi opp temaer som normer, kjønn, seksualitet, identitet, minoritetsstress, sammensatt diskriminering og inkluderende praksis. Kursene våre er kunnskapsbaserte, motiverende og praktisk anvendelige, og har overføringsverdi til andre temaer knyttet til mangfold, utenforskap og minoritet-/majoritetsperspektiver.

Rosa kompetanse barnevern er finansiert av Bufdir.
Kurset mottar svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne, og ble eksternt evaluert av NTNU i 2018. Du kan lese evalueringen her: https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Rosa-kompetanse-barnevern—Evaluering-av-kompetansehevende-tiltak.aspx

Praktisk informasjon om kurs:
Kursene til Rosa kompetanse kan holdes både fysisk og digitalt.
Rosa kompetanse barnevern anbefaler en tidsramme på våre kurs på mellom to timer og seks timer. God tid gir mer rom for refleksjonsoppgaver og variasjon i kursene, men variasjon mellom forelesning, refleksjonsoppgaver og bruk av enkelte videoklipp gjøres også i kortere undervisningsøkter, både i det fysiske og i det digitale rom. Her tilpasser vi oss etter hva dere har ønske om!

For bestilling av kurs og ytterligere informasjon, fyll inn skjemaet under Bestill kurs, eller send oss en epost: rosakompetanse@foreningenfri.no.
Du kan også ta kontakt direkte med fungerende tiltaksleder på marthe@foreningenfri.no