Rk barnehage

Den nye rammeplanen sier at barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Barnehagen skal synliggjøre et mangfold av familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen. Videre skal barnehagen bidra til trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd, samt forebygge krenkelser og mobbing.

Som barnehageansatt kan du bidra til at alle barn kjenner seg trygge og inkluderte i barnehagehverdagen, og du kan være en viktig støtte i barns identitetsutvikling.

Rosa kompetanse har siden 2006 holdt kurs om normer, kjønn, identitet, seksuell orientering og inkluderende praksis. Kursene er kunnskapsbaserte, motiverende, praktisk anvendelige og har overføringsverdi til andre temaer knyttet til mangfold, utenforskap og minoritet-/majoritetsperspektiver.

Rosa kompetanse barnehage er finansiert av Helsedirektoratet. Kurset mottar svært gode tilbakemeldinger.

Kontakt oss på epost: rosakompetanse@foreningenfri.no eller ring oss på tlf. 416 890 35.

Sagt om Rosa kompetanse barnehage:

Tydelig, forskningsbasert, ærlig, nært + flott (!!!) presentert.

Fantastisk forelesning! Konkret, praksisrettet og til ettertanke. Skulle gjerne fortsatt i mange timer til!

Til toppen