Surrogati

Obs. dette er en gammel resolusjon, les vår oppdaterte politikk på området her!

Fra LM 8, 2014 – SURROGATI

Landsstyrets innstilling til Landsmøtet: Surrogatiutvalgets innstilling vedtas.

Surrogatiutvalgets innstilling

LLH ønsker at det åpnes for ikke-kommersiell surrogati i Norge. I første omgang i en prøveperiode. Surrogati skal muliggjøres slik som andre former for assistert befruktning når det gjelder økonomisk, medisinsk, sosial og annen oppfølging, samt vurdering av foreldrenes egnethet. Det bør åpnes for en endring i bioteknologiloven slik at eggdonasjon blir lovlig.

Benyttelse av surrogati i utlandet skal ikke forbys. Surrogati i utlandet skjer og kommer til å skje uansett hvordan det reguleres i Norge. Dagens forbud er vanskelig å håndheve og LLH mener at et fortsatt forbud er dobbeltmoralsk og går mot prinsippet om barnets beste, hvis foresatte skal straffes. Det er viktig at norske myndigheter utarbeider klare og lett tilgjengelige prosedyrer og regler for nordmenn og deres surrogatibarn for å sikre barnas fulle juridiske rettigheter.

Våre mangfoldige familiemuligheter trenger mangfoldig synliggjøring og anerkjennelse i samfunnet og de systemene vi må forholde oss til. LHBT-personer gjør familier på tradisjonelle og utradisjonelle vis, og våre familier har i en årrekke blitt brukt, bevisst og ubevisst, for å endre holdninger, lovverk og praksis. Mange LHBT-personer møter fremdeles store utfordringer når vi stifter eller utvider våre familier. LLH anerkjenner den enkelte families suverenitet og konstellasjon, og ønsker at familiene selv skal kunne velge hva som er riktig for dem.

Med dette som bakgrunn ønsker Landsmøtet at det høsten 2014 blir satt sammen en arbeidsgruppe som frem til LM 2016 får i oppgave å kartlegge, synliggjøre og løfte frem mangfoldet av LHBT-personers familiekonstellasjoner. Gruppen skal også se på de utfordringene mange møter og peke på løsninger som kan bidra til enklere og flere muligheter.

Det er naturlig at surrogati og adopsjonsmuligheter er sentrale momenter i gruppens arbeid.

Gruppen bør bestå av 5-7 personer, både LLH-medlemmer og eksterne kompetansepersoner. Sentralstyret nedsetter gruppen, og rapporterer til Landsstyret om dennes sammensetting. Gruppen rapporterer til sentralstyret. Til Landsmøtet 2016 skal gruppen fremme forslag om en klar politikk som skal inn i styrende dokumenter som arbeids- og prinsipprogram.