Arbeidsprogram 2020-2022

Arbeidsprogrammet definerer de prioriterte arbeidsområdene for organisasjonen i perioden. Arbeidsprogrammet definerer FRIs mål, samt hvilke samfunnsendringer vi vil jobbe for og hvordan vi skal jobbe internt i egen organisasjon. Vedtatt av FRIs landsmøte 4. oktober 2020

Satsingsområde 1: Rettighetene til mennesker som bryter normer for kjønn og seksualitet i Europa
Satsingsområde 2: Fra kjønnsnormer til kjønnsmangfold
Satsingsområde 3: Sammensatt diskriminering og antirasisme
Satsingsområde 4: Familie og reproduksjon

Satsingsområde 1: Rettighetene til mennesker som bryter normer for kjønn og seksualitet i Europa

Det er en stadig utvikling i Europa hvor mennesker som bryter normer for kjønn og seksualitet blir utsatt for hat, vold og diskriminerende lovverk. Spesielt ser vi at høyreekstreme partier, religiøse samfunn og ytterliggående organisasjoner vinner terreng i Europa ved hjelp av homofobisk og transfobisk hat.

Vi ser utviklingen av såkalte “lhbt-frie” (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) soner flere steder i Europa og iverksettelse av lovverk som støtter oppunder vold og diskriminering av mennesker som bryter normer for kjønn og seksualitet. Dette gjør at mennesker som bryter normer for kjønn og seksualitet tvinges til å skjule sin identitet, i frykt for sanksjoner. Samtidig ser vi at organisasjoner med likelydende politikk som de vi ser i Europa har begynt å etablere seg i Norge. Dette er en farlig trend, der alle vi som ønsker et åpent samfunn med et trygt og godt debattklima må agere mot.

Dette er en skremmende utvikling som er en del av et større angrep på sivile rettigheter, rettsvesen og demokrati, samt et angrep på rettighetene til kvinner, og til mennesker som bryter normer for kjønn og seksualitet og som selger sex. Det har i flere land blitt vedtatt restriktive lover som gjør at kvinner ikke lenger har råderett over egen kropp, blant annet restriktiv abortlovgivning og forbud for kvinners og mennesker som bryter
normer for kjønn og seksualitets reproduktive rettigheter som egg- og/eller sæddonasjon.

Vi ser en utbredelse av lover som kriminaliserer kjøp og salg av sex på ulike måter, uten et evidensbasert grunnlag. Dette bygger også opp under hiv-smitte og utbredelse av andre seksuelt overførbare infeksjoner.

FRI som organisasjon mener at alle mennesker som bryter normer for kjønn og seksualitet skal kunne leve ut sin identitet åpent, uten frykt for forfølgelse, hat og diskriminering. Vi kan ikke akseptere lovverk som går på bekostning av våre rettigheter, ei heller den stadige utviklingen av homo- og transfobiske partier og organisasjoner. Vi må derfor også som nasjon være vårt ansvar bevisst og ta imot flere flyktninger som bryter normer for kjønn og seksualitet, også fra Europa.

FRIs mål:

● Et Europa hvor alle kan leve ut sin identitet uten frykt for forfølgelse, vold, hat og diskriminering.

FRI skal jobbe for at:

● Mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitets rettigheter i Europa styrkes gjennom et økt samarbeid med våre søsterorganisasjoner og andre.
● Mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitets rettigheter integreres og fremmes i norsk utenriks- og utviklingspolitikk.
● Europeiske myndigheter i større grad setter fokus på våre rettigheter og krav til etterfølgelse i lovverk.
● Europeiske land ikke benytter seg av diskriminerende lovverk mot mennesker som bryter normer for kjønn og seksualitet, og iverksetter “lhbt-frie” soner.
● Lover som regulerer salg og bytte av seksuelle tjenester må være evidensbaserte og fokusere på å gjøre levekår til personer som selger sex bedre.
● FRI i samarbeid med andre organisasjoner påvirker EU til å iverksette en egen lhbti-strategi for å bedre levekårene for mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Europa.
● Norske kommuner gjennom sitt vennskapsby-prosjekt med Europeiske byer setter dette temaet på agendaen.
● Norske utenriksstasjoner skal holde tett kontakt med lhbti-organisasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner som har lhbti-rettigheter som en integrert del av sitt arbeid, bidra med økonomisk og politisk støtte til deres arbeid, og ha en proaktiv og samordnende rolle overfor andre utenriksstasjoner.
● Bidra med kompetanse og påvirkning der det er mulig, både overfor myndigheter og organisasjoner.
● Norge skal integrere mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitets rettigheter som en del av sin pågående dialog om menneskerettigheter med samarbeidsland, og reagere når våre menneskerettigheter blir brutt. Eventuelle reaksjoner må skje i samråd med aktivister i det gjeldende land.
● Jobbe for erfarings- og kompetanseutveksling i Pride-bevegelsen internasjonalt.

I egen organisasjon skal FRI:
● Skolere egne tillitsvalgte via webinar og gjennom skoleringsseminar om situasjonen i Europa.
● Legge til rette for at fylkeslag kan opprette solidaritetsgrupper og annet arbeid med dette satsingsområdet.
● Styrke samarbeidet med andre aktører som jobber opp mot europeiske myndigheter og europeiske lobbyister med felles interesser.
● Fortsatt arrangere Barents Pride som et viktig arrangement med trygge møteplasser og kompetanseutveksling.
● Bidra med kompetanse og påvirkning der det er mulig, både overfor myndigheter og organisasjoner.
● Invitere internasjonale aktivister, organisasjoner og andre aktører til å gjeste våre festivaler og arrangementer.
● Invitere internasjonale artister fra land/områder med dårligere levekår for mennesker som bryter normer for kjønn og seksualitet.
● Stå for felles arrangementer med tidligere gode samarbeidspartnere, som Skeiv Verden, Salam og Garmeres, samt gode samarbeidspartnere som deler våre verdier og visjoner for rettigheter for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Satsingsområde 2: Fra kjønnsnormer til kjønnsmangfold

I mange år har vi jobbet aktivt for å bygge ned fordommer og stereotypier når vi bryter med normer for seksualitet. De siste årene har vi også jobbet for å øke kunnskapen og respekten for mangfoldet av kjønn.

Mindre strenge kjønnsnormer i et samfunn er et gode for alle, det vil bidra til at ciskjønnede heteroseksuelle kvinner og menn får mer frihet til å være seg selv og leve gode fullverdige liv. Det vil også bidra til at de av oss som bryter med normene for kjønn og seksualitet møtes med mindre fordommer og diskriminering.

Fra før fødsel knyttes en rekke forventninger til oss basert på kjønn. Forskning viser også at barn behandles ulikt av sine omgivelser basert på hvilke kjønn de oppleves som. Mindre strenge kjønnsnormer gjør det også lettere for barn og unge å utforske forskjellige identiteter og uttrykk. Kjønnsmangfold handler om retten til å selv-definere kjønnsidentitet, uten å begrenses av samfunnets forventninger til kropp, kjønnsroller, kjønnsuttrykk og kjønnskategorisering, samt å anerkjenne at det finnes mangfoldige kjønnsuttrykk.

I en tid der vi ser at debattklima og aksepten for forskjeller har blitt vanskeligere, har også kampen for rettighetene til personer med kjønnsinkongruens og andre som bryter med normer for kjønn møtt stor motgang. Vi i FRI vil styrke vårt arbeid i møte med den voksende anti-gender bevegelsen.

FRIs mål er:

● Et samfunn der kjønn ikke definerer eller begrenser handlingsrom for noen, og der ingen opplever diskriminering på grunnlag av kjønn.
● At barn og unge får vokse opp i et samfunn der de blir sett som enkeltmennesker og ikke som tilhørende en kjønnskategori.

FRI skal jobbe for at:

● Alle har bestemmelsesrett over egen kropp og rett til å definere sitt juridiske kjønn. Derfor må det innføres en tredje, frivillig og likeverdig juridisk kategori av kjønn.
● Behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens må gis ut fra den enkeltes premisser og behov, uansett alder.
● Det forskes mer på transpersoners og ikke-binæres levekår og de sosiale, psykologiske og helsemessige effektene av tidligere og dagens behandlingstilbud
● Helsepersonell som yter helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens, skal styrkes på alle tjenestenivå. Helsehjelp må være til barnets beste og
pasientrettighetene til personer med kjønnsinkongruens må sikres.
● Nødvendig kompetanse og informasjon om kjønnsmangfold er tilgjengelig for profesjonsutøvere i hele landet.
● Barnehager, skoler og andre som jobber med barn og unge skal ha kompetanse og kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold.
● Videregående skoler arbeider for å rekruttere elever på tvers av kjønn, og har en strategi for å forhindre frafall av elever fra kjønn som er underrepresentert i utdanningen.
● Kommersielle aktører aktivt motarbeider kjønnsstereotypiske valg for barn og unge.
● Kjønns- og seksualitetsmangfold inngår i gjeldende læreplanverk for grunnskolen, gjeldende for alle deler av den norske skolen. Kunnskap om personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet er fast pensum innen høyere utdanning, spesielt for psykologer, helsepersonell, politi, lærere, og
førskolelærere.
● Barnehager har aktiviteter og opplegg som fremmer utforskning av kjønn og kjønnsroller.
● Krisesentertilbudet utvides, og det må finnes krisesentertilbud til alle som har behov for det, uavhengig av kjønn.
● Det innføres diskrimineringsvern på grunnlag av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
● Arbeidsgivere har redskaper til å fremme likestilling, kjønns- og seksualitetsmangfold på̊ arbeidsplassen.
● Offentlige tjenesteytere oppfyller sin plikt til å tilby likeverdige tjenester
● Rosa kompetanse fremmes som et mulig opplæringsverktøy.

I egen organisasjon skal FRI:

● Øke kompetansen om normkritikk, kjønn og seksualitet.
● Videreutvikle verktøy for mangfoldig rekruttering i ansettelser og tillitsverv.
● Gjennomgå egne dokumenter og praksiser for å sikre at diskriminering av personer på bakgrunn av kjønn ikke finner sted.
● Jobbe for en inkluderende feministisk praksis.
● Skolere egne tillitsvalgte via webinar og gjennom skoleringsseminar om kjønnsroller og kjønnsmangfold.
● Støtte fylkeslagene i arbeidet med å fasilitere møteplasser for transpersoner lokalt, enten gjennom styrking av eksisterende tiltak og grupper, eller ved
oppretting av nye tiltak og grupper.

Satsingsområde 3: Sammensatt diskriminering og antirasisme

Sammensatt diskriminering og antirasisme har vært et av FRI sine satsingsområder i den foregående landsmøteperioden, og har vært et av områdene vi har forsøkt å jobbe med over en tid. FRI ser at vi må viderefører satsingen fremover, siden vi som organisasjon anerkjenner at dette er et område vi har forbedringspotensial på.

Mennesker som bryter med samfunnets normer for kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, kropp, funksjonsevne, sosioøkonomisk status, kjønnskarakteristika og tro/religion/livssyn er mer utsatt for diskriminering. Dette gjelder både ute i samfunnet generelt og innad i vår organisasjon. Hvilke normer vi bryter med påvirker hvordan vi blir møtt av samfunnet rundt oss, hvilke privilegier vi får og hvilke sanksjoner vi møter.

Personer som bryter med flere av samfunnets normer kan i større grad bli møtt med flere negative sanksjoner enn personer som passer inn i normen, og det er derfor viktig at kjønn og seksualitet sees i sammenheng med andre diskrimineringsgrunnlag. Som organisasjon er det et mål at FRI skal jobbe aktivt mot strukturell rasisme og diskriminering i alle former.

Som minoritetsorganisasjon har FRI et ansvar for at vår sak ikke brukes for å fremme rasisme, fremmedfrykt eller splid mellom mennesker. Når noen av våre rettigheter blir brukt for å begrense andre menneskers frihet, og vi blir satt opp mot andre minoritetsgrupper, skal FRI være et tydelig talerør mot en slik retorikk. Vår målgruppes rettigheter skal ikke tas til inntekt for rasistiske motiver i samfunnsdebatten.

Vi ser at det forekommer tilfeller av diskriminering og rasisme på våre fysiske og digitale arenaer og møteplasser, og FRI mener det er viktig at vi fortsetter arbeidet med å skape gode, trygge og inkluderende arenaer hvor alle er velkomne. Dette arbeidet skal rettes mot eksterne aktører som arbeider med å lage møteplasser for vår gruppe, så vel som internt.

FRI mener at eiere og utviklere av nettsider og sosiale medier må ta større grep for å hindre diskriminerende praksis, og å styrke vårt personvern. Som organisasjon skal vi lytte til minoriteter innad i vår egen gruppe for å sikre et inkluderende og normkritisk
likestillings- og antidiskrimineringsarbeid.

FRIs mål:

● Et samfunn der man kan leve ut sin seksualitet, kjønnsidentitet og/eller kjønnsuttrykk uavhengig av alder, hudfarge, kropp, funksjonsnedsettelse,
sosioøkonomisk status og/eller tro/religion/livssyn.

FRI skal jobbe for at:
● Diskrimineringsloven, som tar høyde for at mennesker kan utsettes for diskriminering på flere grunnlag samtidig, etterleves.
● Aktivitets- og redegjørelsesplikten i diskrimineringsloven videreføres i tråd med stortingsflertallets hensikt.
● Alle former for rasisme, fremmedfrykt og diskriminering bekjempes.
● Vår målgruppes rettigheter ikke tas til inntekt for rasistiske motiver i samfunnsdebatten.
● Forskning og politikkutvikling som angår vår målgruppe skal inkludere minoriteter, blant annet personer som utsettes for rasisme og diskriminering, herunder personer som selger eller bytter sex og personer med bdsm/fetisj-identitet.
● Myndighetene skal jobbe aktivt for å øke kunnskapen blant alle aktører som retter seg mot mennesker med minoritetsbakgrunn når det gjelder seksualitet, identitet og kjønnsuttrykk. Ingen skal oppleve forfølgelse og/eller utstøting på grunn av ulike diskrimineringsgrunnlag.
● Utesteder og andre arenaer for vår målgruppe ikke diskriminerer personer på noen bakgrunn.
● Fysiske og digitale arenaer hvor vi som målgruppe må dele personlig informasjon i mye større grad styrker personvernet vårt, samt at informasjonen ikke blir solgt videre. Det må også iverksettes tiltak som hindrer diskriminering og rasisme i og ved bruk av tjenestene.
● Mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet skal kunne være åpne og seg selv gjennom hele livsløpet, uten å oppleve diskriminering, inkludert i miljø for personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet.
● En ikke-diskriminerende eldreomsorg som har kunnskap og kompetanse om mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet og deres
livsløpserfaringer.
● Rosa kompetanse fremmes som et mulig opplæringsverktøy i fylker og kommuner.
● Helsevesenet ikke møter personer som selger sex med fordommer mot denne gruppa, men møter hver enkelt på deres premisser.
● Det finnes møteplasser for mennesker som bryter normer for kjønn og seksualitet med innvandrerbakgrunn og andre som møter sammensatt diskriminering over hele landet. Enten ved å støtte opp om eksisterende tiltak eller opprette nye, for eksempel gjennom samarbeid med Skeiv Verden, Salam, Garmeres eller andre organisasjoner.

I egen organisasjon skal FRI:

● Skolere tillitsvalgte og ansatte via webinar og gjennom skoleringsseminar om sammensatt diskriminering.
● Støtte opp om fylkeslagenes arbeid med å legge til rette for møteplasser for mennesker i vår målgruppe som møter sammensatt diskriminering.
● Øke forståelsen om hva rasisme er, og hvordan man kan motvirke rasistiske strukturer
● Etterstrebe å ha våre møteplasser og tilbud på steder som er universelt utformet.
● Jobbe for å øke mangfoldet i ansattforhold, tillitsverv og på våre arrangementer.
● Arbeide normkritisk i fylkeslagene og aktivitetsgruppene for å hindre diskriminering og rasisme. Styrke samarbeidet med flere aktører på antirasisme, likestillings- og diskrimineringsfeltet, uavhengig av diskrimineringsgrunnlag.
● Jobbe for å hindre diskriminering i egen organisasjon.
● Jobbe for at all video og bildebruk skal utfordre både hvithetsnormer og andre normer der det er mulig.

 

Satsingsområde 4: Familie og reproduksjon

Vi definerer familie forskjellig. Noen definerer familie som den biologiske, som den «valgte» familien og andre definerer det ut ifra samlivsform og sivil status. FRI mener at det er selve relasjonene som først og fremst definerer en familie, og familie som begrep er dynamisk og skal ikke defineres av andres forståelse av hva en familie er eller hva en familie skal bestå av.

Det er viktig at samfunnet anerkjenner viktigheten av disse familiene, og at vi har
systemer som ivaretar oss alle. For noen av oss er drømmen om et barn stor, mens for noen av oss har man ikke lyst på
barn. FRI mener at våre reproduktive rettigheter må anerkjennes og at vi trenger et system som medfører at kvinner, enslige så vel som kvinner i parforhold har rett til gratis assistert befruktning– og at sæd- og eggdonasjon skal tillates i Norge.

FRI mener at kommersiell surrogati ikke skal tillates i Norge. Surrogati er et stort, ømfintlig og kontroversielt tema som krever klare og tydelige retningslinjer og lovverk. Det er vanskelig å snakke om surrogati som en måte å få barn på, uten også å nevne at man benytter seg av en annen menneskes kropp og belastningen/mulige konsekvenser dette medfører. Det er også store etiske problemstillinger tilknyttet surrogati.

FRI mener at vi trenger mer forskning på feltet om hvordan surrogater opplever prosessen, oppfølgingen etter fødsel/inseminering, ombestemmelse, eventuelle komplikasjoner og ivaretakelse av helsevesen/statlige systemer i etterkant.

Samtidig anerkjenner FRI at det finnes de av oss som ønsker et biologisk barn hvorav surrogati er en av få muligheter. Vi mener at barnets beste alltid må ligge til grunn for gjeldende lovverk, men mener også at lovverket ikke skal gå på bekostning av barnet når man ankommer Norge. Vi ønsker en utredning på hvordan ivaretakelse av barnet kan gjøres mer effektivt og bedre når barnet har blitt født – og/eller – har ankommet Norge.

Norge trenger et lovverk og økonomiske ordninger som motvirker at noen familie- og samlivsformer får økonomiske privilegier fremfor andre, og som tar vare på alle enkeltmennesker uavhengig av samlivsform og sivil status. FRI legger til grunn at folk vet best selv hvilke familie-ordninger som passer for dem, og at flere relasjoner og familieformer basert på samtykke og likeverd skal aksepteres.

FRIs mål:

● Alle familieformer som bygger på likeverd og samtykke anses som likeverdige
● Fullverdige og like rettigheter knyttet til valg av familie skal være en selvfølge
● En barnelov som ivaretar alle barn og sikrer deres rettigheter

FRI skal jobbe for at:
● Stebarnsadopsjon kan gå parallelt med registrering av juridisk foreldreskap, forutsatt at barnet er 2 måneder.
● I familiekonstellasjoner hvor man har to par ektefeller, og to juridiske foreldre skal medforeldre kunne inngå stebarnsadopsjon.
● Myndighetene utreder juridisk foreldreskap hos flerforeldre.
● I familiekonstellasjoner hvor man har to par ektefeller skal barnet/barna ha lik arverett hos alle foreldrene, så lenge dette er juridisk ivaretatt i kontraktsform. Barn skal være sikret arverettigheter til foreldrene under hele den juridiske
prosessen.
● Det må være mulig å registrere sin valgte familie i offentlige registre, slik at denne respekteres i spørsmål om arv, ved sykdom og gravferd.
● I familiekonstellasjoner hvor man har to par ektefeller og to juridiske foreldre skal foreldrene kunne fordele foreldrepermisjon slik som best passer deres familier.
● Vigselsretten, som sivilrettslig avtale, bør være forbeholdt og administrert av staten.
● Ikke-monogame relasjoner, mellom flere enn to mennesker, som er basert på likeverd og samtykke, skal respekteres.
● Familievernkontorenes, barnevernets, barnehagers, utdanningsinstitusjoners og helsevesenets kunnskap om ulike familiekonstellasjoner og familiemangfold skal styrkes.
● At kunnskapsnivået om lhbti-familier og ulike familieformer i fosterhjemstjenesten økes og at det aktivt jobbes for å rekruttere lhbti-personer som fosterforeldre og avlastningshjem.
● Dokumenter og skjemaer som behandler foreldrerett, familierett etc. gjøres kjønnsnøytrale og tilpasses flere familieformer.
● Likekjønnede par får samme mulighet til familieinnvandring som andre, og at Norge får på plass et system for familieinnvandring som ivaretar og likebehandler ikke-formaliserte familier fra land der muligheter for samliv mellom likekjønnede ikke finnes.
● I surrogatitilfeller må behandling hos etater og myndighetene kunne effektiviseres til det beste for barnet.

I egen organisasjon skal FRI:
● Opprette eller videreføre nettverk for familiekonstellasjoner som faller utenfor normen.
● Skolere tillitsvalgte, via webinar og gjennom skoleringsseminar, i hvor medlemmer kan henvende seg om juridiske spørsmål rundt familie, arv, sykdom
og gravferd.