Arbeidsprogram 2018-2020

Arbeidsprogrammet definerer de prioriterte arbeidsområdene for organisasjonen i perioden. Arbeidsprogrammet definerer FRIs mål, samt hvilke samfunnsendringer vi vil jobbe for og hvordan vi skal jobbe internt i egen organisasjon. Nedenstående dokument er vedtatt på FRIs landsmøte i Trondheim 25.-27. mai 2018. 

 

SATSINGSOMRÅDE 1: FAMILIER

FRI legger til grunn at det er nærheten i relasjoner som først og fremst definerer en familie. Familiebegrepet er dynamisk og skal ikke defineres ut ifra religiøse eller kulturelle forestillinger om hva en familie er, eller ut ifra heteronormative forståelser av familien og av foreldre.

Mange lhbti-personer har det vi kaller «den valgte familien». Det kan være partner(e) eller venner.  Samfunnet må anerkjenne viktigheten av disse familiene.

Norge trenger et lovverk og økonomiske ordninger som motvirker at noen familie- og samlivsformer får økonomiske privilegier fremfor andre, og som tar vare på alle enkeltmennesker uavhengig av samlivsform og sivil status. FRI legger til grunn at folk vet best selv hvilke familieordninger som passer for dem, og at alle relasjoner og familieformer basert på samtykke og likeverd skal aksepteres.

FRIs mål:

 • Alle familieformer som bygger på likeverd og samtykke anses som likeverdige
 • FRI mener at fullverdige og like rettigheter knyttet til valg av familie skal være en selvfølge.
 • Alle familieformer skal ha like rettigheter. Dette innebærer at alle mennesker uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksuell orientering må ha adopsjonsprøvingsrett, rett til assistert befruktning og retten til å inngå ekteskap.

FRI skal jobbe for:

 • Økt kompetanse i befolkningen om familiemangfold og en positiv holdningsendring til ulike familier.
 • Det må bli mulig for barn å ha flere enn to juridiske foreldre.
 • Det må være mulig å registrere sin valgte familie i offentlige registre, slik at denne respekteres i spørsmål om arv, ved sykdom og gravferd.
 • Vigselsretten, som sivilrettslig avtale, bør være forbeholdt og administrert av staten.
 • Ikke-monogame relasjoner, mellom flere enn to mennesker, som er basert på likeverd og samtykke, skal respekteres.
 • Familevernkontorenes, barnevernets, barnehagers, utdanningsinstitusjoners og helsevesenets kunnskap om ulike familiekonstellasjoner og familiemangfold skal styrkes.
 • At kunnskapsnivået om lhbti-familier og ulike familieformer i  fosterhjemstjenesten økes og at det aktivt jobbes for å rekruttere lhbti-personer som fosterforeldre og avlastningshjem.
 • Eggdonasjon blir tillatt i Norge, også for enslige.
 • Altruistisk surrogati tillates i Norge.
 • FRI mener personer med foreldreansvar ikke skal miste foreldrerettigheter, dersom sæddonor blir kjent for det offentlige.
 • Dokumenter og skjemaer som behandler foreldrerett, familierett etc. gjøres kjønnsnøytrale og tilpasses flere familieformer.
 • Likekjønnede par får samme mulighet til familieinnvandring som andre, og at Norge får på plass et system for familieinnvandring som ivaretar og likebehandler ikke-formaliserte familier fra land der muligheter for samliv mellom likekjønnede ikke finnes.

  I egen organisasjon skal FRI:
 • Videreføre og styrke det kompetansehevende arbeidet mot familevernkontorene, barnevernet, barnehager, utdanningsinstitusjoner og helse- og sosialtjenesten.
 • Styrke dialogen mellom FRIs regnbuefamilienettverk og øvrige tillitsvalgte.
 • Synliggjøre FRIs rolle som pådriver for ulike typer familier og rekruttere flere medlemmer i målgruppen.

 

SATSINGSOMRÅDE 2: ET GODT HELSETILBUD TIL TRANSPERSONER

Helsetilbudet til mennesker som opplever kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori i Norge er svært mangelfullt. FRI skal i perioden 2018-2020 jobbe for at helsetilbudet til denne gruppen desentraliseres og styrkes. I 2015 kom utredningen “Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn” fra en ekspertgruppe nedsatt av Helsedirektoratet. Utredningen tar både for seg situasjonen for endring av juridisk kjønn og for helsetilbudet til personer med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. Ekspertgruppen sine anbefalinger knyttet til endring av juridisk kjønn har i stor grad blitt fulgt opp og vært avgjørende for rettighetene til transpersoner i Norge. Dessverre har ikke anbefalingene på helsetilbudet blitt fulgt opp, til tross for at ekspertgruppen peker på alvorlige mangler i tilbudet.

FRIs mål:

 • Alle mennesker skal, uavhengig av kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, møte et godt og kompetent helsevesen.
 • Kjønnsmangfold anses som viktig for vårt samfunn. Det stiller spørsmål ved kjønnsnormene heller enn ved menneskene som utfordrer dem.
 • Alle mennesker som opplever kjønnsdysfori eller kjønnsinkongruens og som ønsker helsehjelp, skal få det.

FRI skal jobbe for at: 

 • Det etableres et helhetlig og lavterskel behandlingstilbud med spesialkompetanse i alle helseregionene for personer som opplever kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori basert på deres individuelle behov og ønsker.
 • Flertallsanbefalingene i “Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn” følges opp.
 • At alle ansatte i helse- og sosialtjenestene skal ha kompetanse om mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet for å sikre likeverdige offentlige tjenester.
 • Mer forskning og kunnskap om levekårene til transpersoner og andre som bryter med normer for kjønn.
 • Det innføres et tredje likeverdig juridisk kjønnsalternativ i tillegg til mann og kvinne. Anerkjennelse for sin kjønnsidentitet er viktig for den psykiske helsen.
 • Det opprettes nasjonale retningslinjer for behandling av mennesker som opplever kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. Retningslinjene skal utarbeides i tett samarbeid med bredden av bruker- og interesseorganisasjonene.
 • Kompetansen om interkjønn i helsetjenestene økes.
 • Det innføres et forbud mot kjønnsnormerende kirurgi på interkjønnbarn som ikke er akutt medisinsk nødvendig. Behandlingen skal utsettes til barnet selv kan fatte beslutninger om egen helse.
 • Mennesker som har vært utsatt for krav om kastrering eller behandling som bryter med menneskerettighetene før lov om endring av juridisk kjønn trådte i kraft skal få oppreisning av myndighetene.
 • Kompetansen om kjønnsmangfold og transpersoners behov i helse- og omsorgstjenestene som retter seg mot eldre må styrkes.
 • Foreldre til kjønnskreative barn og transbarn skal bli møtt med kompetanse og kunnskap hos tjenesteytere.
 • Hatkriminalitetslovgivningen utvides til også å inkludere kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
 • Jobbe for at Skeiv Ungdom blir hørt og inkludert i prosesser tilknyttet helsetilbudet til transpersoner.

I egen organisasjon skal FRI: 

 • Styrke kjønnsmangfoldkompetansen i egen organisasjon.
 • Styrke Rosa kompetanse og arbeide for oppdrag over hele landet.
 • Jobbe for å opprettholde og styrke FRIs prosjekt Kjønnsmangfold.
 • Jobbe for å opprettholde og opprette flere lavterskeltilbud til mennesker som bryter med normene for kjønn.
 • Styrke tilbudet til foreldre med kjønnskreative barn.

SATSNINGSOMRÅDE 3: SAMMENSATT DISKRIMINERING OG ANTIRASISME

Mennesker som bryter med samfunnets normer er mer utsatt for diskriminering. Hvilke normer vi bryter med påvirker hvordan vi blir møtt av samfunnet rundt oss og hvilke privilegier vi får. I FRIs arbeid er det viktig at kjønn og seksualitet ses i sammenheng med andre diskrimineringsgrunnlag. Som organisasjon er det et mål at FRI skal jobbe aktivt mot strukturell rasisme i alle former. Som minoritetsorganisasjon har FRI et ansvar for at lhbti-saken ikke brukes for å fremme splid mellom mennesker, rasisme og fremmedfrykt.

I den kommende perioden vil FRI ha et særlig fokus på de av oss som er særlig sårbare for sammensatt diskriminering og strukturell rasisme både i egen organisasjon og i samfunnet forøvrig. Vårt mål er å styrke arbeidet for de av oss som bryter med en eller flere av samfunnets normer for kropp, funksjonsevne, hudfarge, religion eller etnisitet.

FRIs mål: 

 • Et samfunn der man kan leve ut sin seksualitet, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk uavhengig av hudfarge, etnisitet, religion eller funksjonsevne.

FRI skal jobbe for at: 

 • Diskrimineringsloven som tar høyde for at mennesker kan utsettes for diskriminering på flere grunnlag samtidig etterleves.
 • Aktivitets- og redegjørelsesplikten i diskrimineringsloven videreføres i tråd med stortingsflertallets hensikt.
 • Alle former for rasisme, fremmedfrykt og diskriminering bekjempes.
 • Vår målgruppes rettigheter ikke tas til inntekt for rasistiske motiver i samfunnsdebatten.
 • Forskning og politikkutvikling som angår vår målgruppe skal inkludere minoriteter, blant annet personer som utsettes for rasisme, personer med funksjonsnedsettelser og personer med bdsm/fetisj-identitet.
 • Vårt mål er å styrke arbeidet for de av oss som bryter med en eller flere av samfunnets normer for kropp, kjønn, funksjonsevne, hudfarge, seksuell orientering og/eller tenningsmønster, religion eller etnisitet.
 • Myndighetene må jobbe aktivt for å øke kunnskapen blant alle aktører som retter seg mot mennesker med minoritetsbakgrunn når det gjelder seksualitet, identitet og kjønnsuttrykk. Ingen skal oppleve forfølgelse etter utstøting på grunn av etnisitet, kjønn, religion, seksuell orientering eller identitet.
 • Utesteder og andre arenaer for vår målgruppe ikke diskriminerer personer på noen bakgrunn.

I egen organsiasjon skal FRI: 

 • Skolere tillitsvalgte og ansatte om sammensatt diskriminering.
 • Øke forståelsen om hva rasisme er, og hvordan man kan motvirke rasistiske strukturer
 • Etterstrebe å ha våre møteplasser og tilbud på steder som er universelt utformet.
 • Jobbe for å øke mangfoldet i ansattforhold, tillitsverv og på våre arrangement.
 • Arbeide normkritisk i fylkeslagene og aktivitetsgruppene for å hindre diskriminering knyttet til funksjonsevne, kropp, alder, hudfarge, religion og etnisitet.
 • Styrke samarbeidet med flere aktører på antirasisme, likestillings- og diskrimineringsfeltet, uavhengig av diskrimineringsgrunnlag.
 • Jobbe for å hindre diskriminering i egen organisasjon basert på kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, kropp og funksjonsevne.