Hjemmeinseminasjon

Foto: DeathtoStock

Å bli gravid ved å gjennomføre inseminasjonen selv hjemme, betyr at man kan bruke sæd fra en selvvalgt donor, og gjør at barnet kan ha kjennskap og relasjon til sitt biologiske opphav. Å lage barn på denne måten er lovlig, og dette ble presisert ved en lovendring i 2013 fordi det tidligere var noe tvil om dette. De som ønsker eller trenger bistand av helsepersonell ved inseminasjon må gå gjennom de offentlige systemene, og kan ikke velge donor fritt.

De som velger å bli foreldre på denne måten må selv ta ansvaret for at dette gjennomføres på en trygg og hygienisk måte. Hjemmeinseminasjon innebærer en risiko for overføring av seksuelt overførbare infeksjoner, slik at donor må sjekke at hen ikke er smitteførende før sæden avgis.

Det er de vanlige reglene om barn og foreldre som gjelder disse barna, slik at det bare kan være en eller to juridiske foreldre, og ikke flere. Den som bærer frem barnet vil være den ene forelderen. Om hen er gift og ektefellen kan være biologisk forelder er ektefellen automatisk forelder, etter pater est-regelen. Disse vil da ha foreldreansvaret sammen. Hvis det er en annen som er donor kan det avtales eller bestemmes av en domstol at denne skal være forelder.

Hvis den som bærer frem barnet ikke er gift, eller ektefellen ikke kan være biologisk forelder, vil  den som har donert sæden være forelder, hvis det er kjent hvem som er donor. Etter loven er det den som bærer frem barnet som har foreldreansvaret alene om hen ikke er gift eller samboer, men foreldrene kan avtale eller få en domstol til å avgjøre at foreldreansvaret skal være hos den ene eller hos begge.

Med den ene forelderens samtykke kan ektefellen eller samboeren til den andre stebarnsadoptere barnet. Da brytes de juridiske båndene til den ene av foreldrene, samtidig med at det opprettes nye juridiske bånd mellom barnet og adoptanten. Når donor er kjent gjelder et krav om at adoptanten skal ha oppfostret barnet i 5 år før adopsjon kan gjennomføres. Hvis et barn er født til et kvinnelig samkjønnet par med ukjent donor, gis som regel unntak fra femårskravet. Det unntaket gjelder ikke ved hjemmeinseminasjon med kjent donor.

Bare den som har del i foreldreansvaret kan få foreldrepenger under foreldrepermisjon. For barn som er blitt til ved privat, kjent donor vil dette være den som bærer frem barnet, og donoren om foreldreansvaret er delt. Siden det er krav om fem års oppfostringstid før stebarnsadopsjon kan bli aktuelt, kan ikke partneren til den som bærer frem barnet få foreldrepenger, slik loven er nå.

Les mer om det å være flere enn to omsorgspersoner.